PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Ngày 29/01/2021, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chương trình hành động gồm 05 nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Việc ban hành Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra; tạo sự quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hương Lan