PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ngày 18/1
Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đến 18h ngày 18/1, số xã ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ) đã giảm xuống và cấp độ 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới, màu xanh) tăng lên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, số xã thuộc cấp độ 1 là 90 (tăng 4 xã so với ngày 17/1); 14 xã ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng); phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam). Hiện cả tỉnh còn 3 xã thuộc cấp độ 4, gồm xã Hòa Mục (Chợ Mới), thị trấn Yến Lạc và xã Kim Lư (Na Rì), giảm 2 xã so với ngày 17/1.

Đối với cấp huyện, có 5/8 huyện ở cấp độ 1; huyện Chợ Mới cấp độ 2; thành phố Bắc Kạn ở cấp độ 3; huyện Na Rì vẫn ở cấp độ 4.

Đối với cấp tỉnh, hiện Bắc Kạn đang ở cấp độ 1./.

Ngọc Tú