PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 như mức thu của năm học 2021 - 2022
Theo Nghị quyết Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 8/2022) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được thông qua, học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên như mức thu của năm học 2021 - 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Học phí năm học mới bậc giáo dục mầm non và phổ thông công lập không thay đổi so với năm học 2021 - 2022
(Ảnh: Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn)

Thực hiện Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh và căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trình HĐND xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ chín, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, ngày 7/7/2022, Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2903/BDGĐT-KHTC về việc lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở, trong đó có lấy kiến góp ý của các địa phương về lộ trình điều chỉnh học phí và đề nghị giữ nguyên mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2022 - 2023 như đối với năm học 2021 -  2022.

Đến ngày 12/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 21/TB-HĐND về kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 (mở rộng), theo đó, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chưa trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Kỳ họp thứ chín và đề nghị UBND tỉnh xem xét trình vào thời điểm thích hợp.

Tiếp đó, ngày 8/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 236/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa, văn bản có nêu: “Về việc đề xuất ban hành Nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh lộ trình và một số nội dung quy định liên quan về học phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan, địa phương đã được quy định và không đưa vào nội dung dự thảo Nghị quyết. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các Bộ, địa phương và cơ quan có liên quan để thống nhất và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và quy định của pháp luật”... Từ đó đến nay chưa có Nghị quyết của Chính phủ và chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung này.

Do đó, để có cơ sở thực hiện thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 đảm bảo đúng quy định, tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 8/2022), HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua mức học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như mức thu của năm học 2021 - 2022. Đồng thời đề nghị, ngay sau khi có chỉ đạo mới của Trung ương, UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh quyết định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Năm học 2021 - 2022, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo mức quy định tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021. Qua báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, tổng số tiền học sinh/học viên nộp học phí năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh là 7,699 tỷ đồng, trong đó mầm non là 2,988 tỷ đồng, THCS là 3,094 tỷ đồng, THPT (bao gồm cả GDTX cấp THPT) là 1,617 tỷ đồng. Số tiền thu học phí được các đơn vị quản lý và sử dụng theo đúng quy định./.

Thu Cúc