PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới triển khai kế hoạch chuyển đổi số
Cùng với các đơn vị, địa phương trong tỉnh, huyện Chợ Mới tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số, trong đó xác định người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản phẩm trà Như Cố đảm bảo an toàn thực phẩm, có tem truy suất nguồn gốc

Với những mục tiêu cụ thể trong chuyển đổi số, huyện Chợ Mới đang nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, từng bước xây dựng chính quyền số. Cùng với đó là phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã công nghệ số trên địa bàn.

Huyện Chợ Mới phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng hợp đồng điện tử đạt 80% và đạt 100% vào năm 2030; ít nhất có 20 hợp tác xã, doanh nghiệp số hoạt động trên địa bàn vào năm 2025 và có trên 50 vào năm 2030.

Trong phát triển xã hội số, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt trên 70% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 50% vào năm 2025 và đạt trên 70% vào năm 2030. Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 30% năm 2025 và đạt trên 50% vào năm 2030...

Để triển khai thực hiện, Chợ Mới tập trung vào phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, nâng cao nhận thức cho các ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Để công cuộc chuyển đổi số góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, Chợ Mới lựa chọn một số ngành ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó chú trọng triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành để cung cấp một trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Với thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện tập trung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành nông, lâm nghiệp; thu hút mọi thành phần xã hội tham gia, đặc biệt là nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát chuỗi cung ứng sản phẩm.

Trong lĩnh vực du lịch, cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch của huyện trên trang website du lịch chính thức của tỉnh. Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch. Xây dựng các ứng dụng giám sát, cảnh báo an toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp.

Trong lĩnh vực y tế, mọi người dân được định danh y tế điện tử, có hồ sơ sức khỏe điện tử. Các bệnh viện, các trạm y tế triển khai phần mềm quản lý và nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh từ xa. Từng bước thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Trong lĩnh vực giáo dục, tập trung chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, điện tử hóa và thực hiện ký số toàn bộ các văn bản quản lý của ngành, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Trong lĩnh vực công thương, thúc đẩy phát triển không dùng tiền mặt trên địa bàn thông qua tuyên truyền, xây dựng tài liệu thông tin cho cộng đồng. Thực hiện, vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng các giải pháp thương mại điện tử và tham gia hội nhập phát triển trong các sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Chú trọng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức và viên chức về kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số, có năng lực ứng dụng, dẫn dắt chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương./.

Hương Lan