PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch08:00Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 7Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)