PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 33 từ 07/08/2023 đến 13/08/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch, các PCT 13:30Hội nghị cán bộ chủ chốt và họp BCH Đảng bộ tỉnhTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp Ban Tổ chức HN biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểuTỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)