PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 16/10/2023 đến 22/10/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch07:30Họp HĐND tỉnh Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)