PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 10 từ 04/03/2024 đến 10/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 14:00Dự Lễ công bố Lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương và UBND thành phố Bắc Kạn, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính (chiều)Các đơn vị
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đaiKho bạc Nhà nước Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Kiểm tra tiến độ sản xuất của địa phươngHuyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)