PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 9 từ 20/02/2023 đến 26/02/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Họp Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Chủ tịch, các PCT 14:00Họp BCSĐ UBND và giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Sơ kết học kỳ 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

(Lịch thay đổi được tô đỏ)