PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00TXCT tại xã Bằng VânHuyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên13:00Trực tiếp công dânBan Tiếp công dân tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèoHuyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)