PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh vị trí tuyến đường D1 có chiều dài 9 m từ phía Tây (gần Trạm xử lý nước thải) sang phía Đông lô số CN02 Khu công nghiệp (theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Thanh Bình). Sau điều chỉnh, chiều dài tuyến đường D1 tại vị trí lô số CN02 có chiều dài 114 m.

Điều chỉnh tăng phần diện tích đất công nghiệp tại lô số 9 (theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Thanh Bình) từ 0,7 ha lên 0,87 ha.

Điều chỉnh giảm diện tích đất công nghiệp tại lô CN2 (theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Thanh Bình) từ 2,113 ha xuống 1,720 ha.

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1156/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Bích Huệ