PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quản lý về đất đai chặt chẽ và toàn diện
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các sở, ngành chức năng của tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
để công tác quản lý nhà nước về đất đai đảm bảo chặt chẽ và toàn diện
(Ảnh: Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ngày 20/10/2023)

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong xử lý những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Theo đó, việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là đối với dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được kiểm soát chặt chẽ; đăng ký đất đai đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện kịp thời, tuân thủ quy định, nhận được sự đồng thuận cao từ các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện nghiêm đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. 

Đáng chú ý, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đầu tư nguồn lực hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện giải quyết trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong/backan.gov/vn; trong đó có 2 dịch vụ công thiết yếu là “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” và thủ tục “Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/.

Tỉnh đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 6/8 huyện, thành phố. Các nghiệp vụ chuyên môn về quản lý đất đai được thao tác, xử lý trực tiếp trên phần mềm và thực hiện trên môi trường mạng; cơ sở dữ liệu đất đai được đưa vào hoạt động đã phục vụ tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhanh gọn, chính xác. Việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh được thực hiện trên trang web http://backan.diachinh.vn để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của ngành đối với 6/8 đơn vị hành chính cấp huyện đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu đất đai; từ ngày 14/2/2023, tỉnh đã kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưNhờ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đồng thời góp phần ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm giảm khiếu kiện.

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đăng ký đất đai theo quy định; có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương; giảm đầu mối trung gian gắn với cải cách hành chính.

Tổ chức bộ máy của ngành Tài nguyên và Môi trường được củng cố, kiện toàn kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có chi nhánh tại 8/8 huyện, thành phố tích cực tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai phục vụ các tổ chức, cá nhân… UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh phân cấp đối với cấp huyện, cấp xã, cơ quan chuyên môn theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp giai đoạn 2016 - 2022 và đề xuất phân cấp quản lý nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Cùng với việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tỉnh đã chú trọng đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai tại địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về nghiệp vụ, đảm bảo việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài không được giải quyết.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện nhiều cuộc giám sát, kịp thời phát hiện và phản ánh những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính sách, pháp luật về đất đai để xử lý hiệu quả; tăng cường triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội, trong đó có nội dung phản biện các chính sách, pháp luật về đất đai; thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện chặt chẽ, toàn diện đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới./.

BH