PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của huyện Bạch Thông
UBND huyện Bạch Thông đã ban hành các Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể gồm:

Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 phê duyệt danh sách tài sản chuyên dùng huyện Bạch Thông;

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/05/2020 phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của huyện Bạch Thông;

Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của huyện Bạch Thông lần 2.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung được phê duyệt và theo đúng quy định hiện hành./.

Hương Lan