PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển
Quan tâm tạo mọi điều kiện để các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ; phối hợp đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học - công nghệ; cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường với hình thức giới thiệu sản phẩm… là những hoạt động đã được thành phố Bắc Kạn tích cực triển khai thời gian qua nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn phát triển.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hằng năm, cấp ủy các cấp của thành phố đều đưa chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể vào mục tiêu nghị quyết của cấp mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường đều chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển kinh tế tập thể; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Cùng với đó, thành phố còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho đội ngũ quản lý của các HTX, THT; cử thành viên tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức để nâng cao nhận thức về nội dung, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước và Luật HTX năm 2012. Thành phố cũng chủ động triển khai các nội dung chính sách về đất đai cho các HTX; tạo mọi điều kiện để các HTX được tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ; phối hợp thực hiện chuyển giao khoa học - công nghệ cho các HTX; cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường cho các THT và HTX… Nhờ vậy, trên địa bàn thành phố đã có HTX Đại Thành được UBND tỉnh cho thuê 10 ha đất để hoạt động với thời gian là 50 năm. HTX Nông nghiệp Tân Thành được vay vốn 99 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Kạn để mua máy móc thiết bị phục vụ chế biến tinh bột nghệ và 200 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển vùng nguyên liệu nghệ. HTX Nông nghiệp Huyền Tụng được tạo điều kiện để thực hiện Dự án Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1 ha. HTX Nông nghiệp tổng hợp Đồng Tâm được thực hiện mô hình chăn nuôi gà, vịt sinh sản với tổng kinh phí là 326,5 triệu đồng…

HTX Nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng là một trong những HTX đang hoạt động có hiệu quả nhất
tại thành phố Bắc Kạn 

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có 42 HTX đều hoạt động cơ bản hiệu quả, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô sản xuất. Trong đó, có 7 HTX điển hình với cách làm mới, sản xuất gắn với chuỗi giá trị như: HTX Nông nghiệp Tân Thành, HTX Minh Anh, HTX Dương Quang, HTX Hùng Tuyết, HTX Văn Quyến, HTX Hoàng Thắm, HTX Nông nghiệp Huyền Tụng chuyên sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm nông - lâm sản, sản xuất rau, quả công nghệ cao.

Theo số liệu báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn, lợi nhuận bình quân HTX trên địa bàn khoảng 123 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 49 triệu đồng/người/năm. Đến thời điểm này, thành phố có 4 HTX đã có sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Ngoài các HTX, thành phố còn có 3 THT đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 28 thành viên. Cơ cấu của các THT về cơ bản hợp lý, tổ chức sản xuất hiệu quả. Việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các THT đã góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tổ viên là những lao động địa phương. Thông qua THT, các tổ viên đã có cơ hội học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm; sử dụng có hiệu quả vật tư, nguồn vốn, lao động.

Trong thời gian tới, cùng với các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh, kinh tế tập thể, nhất là loại hình HTX tiếp tục có nhiều cơ hội phát triển. Vì vậy, với quan điểm “Tập trung phát triển kinh tế tập thể mà trọng tâm là phát triển HTX, THT và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, mở rộng quy mô, số lượng, chất lượng các sản phẩm OCOP; tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao chuỗi giá trị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”, thành phố Bắc Kạn xác định tiếp tục tạo điều kiện, ưu tiên các nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn theo hướng phát triển nhanh, bền vững./.

Mục tiêu của thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030: Mỗi năm thành lập mới ít nhất 2 HTX; đến năm 2030 có 54 HTX thành lập mới; có 100% số HTX hoạt động hiệu quả; thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 8 triệu đồng/người/tháng; có 8 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; nâng số cán bộ quản lý HTX, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học, cao đẳng đạt 70% trở lên; trình độ trung cấp đạt 30% trở lên...

 

Thu Cúc