PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành Khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành Khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050 tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 6/6/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục tiêu của Đề án là bảo vệ các tài nguyên du lịch, hoàn thiện hệ thống giao thông, hệ thống viễn thông kết nối giao thông, hệ thống viễn thông quốc gia; hoàn thiện hệ hệ thống hạ tầng du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đến năm 2030, Khu du lịch Ba Bể đạt các tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia theo Luật Du lịch, sau năm 2030, Khu du lịch đi vào hoạt động ổn định.

Đề án đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện như về cơ chế, chính sách; công tác quản lý Khu du lịch; quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật; phát triển thị trường và xây dựng sản phẩm du lịch; hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên môi trường; giáo dục nâng cao nhận thức đổi mới tư duy, khuyến khích hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du lịch; đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó là triển khai 5 nhóm dự án: Nhóm dự án về quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch; nhóm dự án về bảo vệ tài nguyên du lịch; nhóm dự án về phát triển dịch vụ và sản phẩm du lịch; nhóm dự án về tuyên truyền quảng bá du lịch; nhóm dự án về tăng cường quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực.../. 

Lam Đinh