PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 1 tại các xã, thị trấn
Từ ngày 18 - 22/3/2021, các đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 1 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, thời gian qua, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước về bầu cử. Việc xác định số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, huyện xác định tổng số đại biểu HĐND cấp xã là 192 đại biểu.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, các xã, thị trấn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử HĐND cấp xã, tính đến ngày 18/3/2021, các xã, thị trấn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử gồm 74 đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu đảm bảo đúng thời gian quy định; đồng thời thành lập 74 Ban bầu cử.

Tính đến ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã đã hoàn thành việc xem xét, tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Theo đó, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 458 hồ sơ/467 người được giới thiệu.

Các xã, thị trấn đã dự kiến các khu vực bỏ phiếu và trình UBND huyện xem xét phê chuẩn, gồm 78 khu vực bỏ phiếu và dự kiến thành lập 78 Tổ bầu cử.

Để đảm bảo công tác thông tin, truyên truyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử, các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các thôn, tổ. Nhờ đó, công tác an ninh trật tự đảm bảo ổn định, tại thời điểm kiểm tra chưa có những vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh trật tự xảy ra.

Kết quả kiểm tra cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ công tác bầu cử cho thấy, các xã, thị trấn chủ động dự kiến khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu…. để đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Qua công tác kiểm tra, các xã, thị trấn đã báo cáo một số khó khăn trong công tác bầu cử tại địa phương như: Một số cán bộ cấp xã mới được kiện toàn sau đại hội Đảng các cấp nên còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử. Nhiều cán bộ chưa có kinh nghiệm, chưa được tập huấn do đó trong quá trình thực hiện cho cuộc bầu cử còn lúng túng. Số lượng cử tri đi làm ăn xa tại các xã, thị trấn còn nhiều nên khó khăn trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND và việc lập danh sách cử tri trên địa bàn. Việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ở một số đơn vị còn lúng túng…

Sau kiểm tra, Ủy ban bầu cử huyện kiến nghị Phòng Nội vụ tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử; tiếp nhận và cung cấp các tài liệu bầu cử cho Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp tuyên truyền về bầu cử; phối hợp tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, ngăn chặn các nội dung tuyên truyền của các thế lực thù địch, chống phá cuộc bầu cử… Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện… Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định.

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách cử tri đảm bảo chính xác và niêm yết danh sách cử tri đúng thời hạn quy định. Tăng cường thăm nắm, bám sát địa bàn để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, y tế trên địa bàn bảo đảm công tác bầu cử được thành công…/.

Ngọc Tú