PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xứng đáng với Cờ thi đua của Chính phủ
Với những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021, Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước” năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua
cho đại diện Đảng ủy CCQ tỉnh

Năm 2021, Đảng ủy CCQ tỉnh ban hành tiêu chí thi đua của tập thể phòng, ban và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan gắn với chức năng, nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân cơ quan và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy CCQ tỉnh. Trên cơ sở đó, các tập thể, cá nhân trong đơn vị đã bám sát tiêu chí thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm. Kết quả, cơ quan đã tham mưu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có 3/8 chỉ tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra.

Đảng ủy CCQ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh Phong trào Dân vận khéo; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng lý luận chính trị, triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ... Năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trong Đảng bộ. 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên; đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2020. Toàn Đảng bộ có 135 mô hình “Dân vận khéo” của 71/72 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 108 mô hình tập thể, 27 mô hình cá nhân, 78 mô hình được Ban Thường vụ Đảng ủy công nhận (16 mô hình được công nhận là mô hình tiêu biểu).

Các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng được Đảng ủy CCQ tỉnh tham mưu thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên được tham mưu đẩy mạnh cả chất lượng và số lượng. Trong năm, Đảng ủy đã xét kết nạp 117 đảng viên mới, vượt 40% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,8%, vượt 15,8% so với Nghị quyết đề ra.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng, Đảng ủy CCQ tỉnh đã tham mưu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành 10 cuộc kiểm tra, giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành 4 cuộc kiểm tra, giám sát; các cấp ủy kiểm tra, giám sát 83 tổ chức đảng và 459 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 28 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 15 tổ chức đảng và 81 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, chỉ rõ những ưu điểm và những yếu kém, khuyết điểm của các tập thể và cá nhân để có biện pháp sửa chữa, khắc phục..., từ đó tăng cường kỷ cương, nền nếp, hiệu quả công tác; chấn chỉnh tình trạng buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Các chỉ tiêu chương trình công tác đoàn năm 2021 của Đoàn CCQ tỉnh được thực hiện hoàn thành, có 7/9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đáng chú ý là Đoàn CCQ tỉnh đã giới thiệu được 253 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 102 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 96% cơ sở đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt 6% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Song song với công tác chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước được Đảng ủy CCQ tỉnh triển khai có hiệu quả. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan luôn gương mẫu, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đạt được trong công tác năm 2021, Đảng ủy CCQ tỉnh là một trong ba đơn vị của tỉnh Bắc Kạn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước” năm 2021./.

Hương Dịu