PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu kiện
Ngày 25/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 19-CT/TU). Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu kiện trên địa bàn tỉnh được nâng cao, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp
công dân định kỳ tháng 12/2023 tại Hội trường trụ sở UBND xã Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn (Ảnh tư liệu)

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố và đảng ủy các xã, phường, thị trấn đều ban hành lịch tiếp công dân; ban hành quy chế tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình, đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử và tổ chức thực hiện theo quy định. Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền...

Trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt việc rà soát, tiếp nhận, phân loại, tham mưu chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp, đối thoại 3 lượt công dân, 1 tổ chức các hội đoàn thể; dự các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh với 21 lượt công dân; tiếp nhận và tham mưu xử lý 955 đơn, thư gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân 20 lượt; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 133 lượt. UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc tỉnh đã tiếp nhận, xử lý trên 1.600 đơn thư. Các huyện ủy, thành ủy, UBND cấp huyện đã tiếp nhận, phân loại và xử lý trên 3.000 đơn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu kiện được các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo; chủ động kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu kiện theo quy định. Trong 5 năm qua, UBND các cấp đã thanh tra, kiểm tra 76 cuộc đối với 80 cơ quan, đơn vị. Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát trực tiếp và gián tiếp thông qua báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND 8 huyện, thành phố và chủ tịch các xã, phường, thị trấn. Ban Thanh tra Nhân dân của 108 xã, phường, thị trấn đã giám sát trên 1.000 cuộc, qua đó kiến nghị, đề nghị với các cấp, ngành liên quan trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu kiện.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và định hướng cho các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định về giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân được quan tâm thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương. Chỉ đạo ngành chức năng kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm xấu độc; làm tốt công tác công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình khiếu kiện trên địa bàn để kịp thời dự báo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định, đồng thời chủ động xây dựng phương án đấu tranh, ngăn chặn vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng”. Lực lượng Công an đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố ban hành 34 văn bản chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; từ đó góp phần giải quyết ổn định 20 vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả, hiệu lực giải quyết liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh được nâng lên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; các đơn thư được xem xét, giải quyết dứt điểm, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần bảo đảm an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được củng cố, kiện toàn… góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết các vụ, việc khiếu nại trên địa bàn./.

Hương Dịu