PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Sau 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy, huyện Bạch Thông đã có nhiều nỗ lực để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, học tập và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức như qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp thôn, tổ dân phố; tuyên truyền cổ động, cổ động trực quan; thông qua cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở… Từ đó, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện Đề án, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu, đi sâu, đi sát trong việc triển khai, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết.

Nhờ có nhiều điểm cầu trực tuyến nên việc học tập các chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn huyện được mở rộng
đối tượng (Ảnh: Huyện Bạch Thông tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến)

Từ năm 2021 đến nay, 14/14 xã, thị trấn và 5 cơ quan, đơn vị đã có điểm cầu trực tuyến, nhờ đó, việc học tập các chỉ thị, nghị quyết được mở rộng đối tượng, thông tin nhanh hơn, sức lan tỏa rộng hơn, chất lượng tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị thông qua hình thức trực tuyến được 18 cuộc, phục vụ 16.100 lượt người nghe (không bao gồm hội nghị giao ban của các ban, ngành). Sau học tập, quán triệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chương trình, kế hoạch hành động được xây dựng dựa trên những căn cứ thực tế, sát với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở. Lựa chọn các đồng chí làm báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và văn hóa truyền thống tại địa phương, cơ sở.

Sau hội nghị cấp huyện quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp nội dung tài liệu, định hướng tuyên truyền đến các đồng chí báo cáo viên cấp huyện để kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đến nay, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại địa phương, đơn vị; bảo đảm các văn bản từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ thời gian theo lộ trình kế hoạch đề ra. Chất lượng, hiệu quả của công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ngày càng được đổi mới và nâng cao. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt 95%, tăng 5%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức (chưa là đảng viên) tại đảng bộ các xã, thị trấn được nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng đạt 90%, tăng 35% và tỷ lệ cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ huyện được tham gia học tập, nghiên cứu, nghị quyết của Đảng đạt 90%, tăng 30% so với trước lúc Đề án được ban hành. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện có đầy đủ tài liệu nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tính đến tháng 6/2022 đạt 70%.

Đồng chí Lường Văn Vương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bạch Thông cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy các giải pháp khắc phục những hạn chế gặp phải, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng”./.

Thu Trang