PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 có Chủ đề "Thanh niên tỉnh Bắc Kạn với chuyển đổi số"
Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 10/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2021 có chủ đề "Thanh niên với khởi nghiệp - lập nghiệp"

Chương trình đối thoại năm 2022 có chủ đề "Thanh niên tỉnh Bắc Kạn với chuyển đổi số".

Về nội dung đối thoại:

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thông tin đến thanh niên trên địa bàn tỉnh về các nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên, Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách, chỉ đạo liên quan. Thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số tổng thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, với 3 nội dung chính: Chính quyền số; xã hội số; kinh tế số; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong tham gia thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số.

Thanh niên đối thoại về các giải pháp hỗ trợ tiếp cận với công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hình thức đối thoại: Tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến, kết nối điểm cầu cấp tỉnh với điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

Về thành phần tham dự Chương trình đối thoại gồm đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; thanh niên là chủ các mô hình kinh tế, tổ trưởng tổ hợp tác, đại diện các hợp tác xã thanh niên, cán bộ Đoàn các cấp, các gương thanh niên tiêu biểu trong các các lĩnh vực.

Chương trình đối thoại cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

08h00’-08h05’

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

08h05’-08h15’

Phát biểu khai mạc

Chủ tịch UBND tỉnh

08h15’-08h45’

Phóng sự “Thanh niên tỉnh Bắc Kạn với chuyển đổi số”

Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn

08h45’-10h00’

Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên tại các điểm cầu

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Đại diện thanh niên tại các điểm cầu

10h00’-10h15’

Giải lao

 

10h15’-11h00’

Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp, phản hồi các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại các điểm cầu

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành

11h00’-11h30’

Kết luận

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bích Huệ