PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy: Nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
Thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đón tiếp các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại tỉnh

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 5 chi bộ trực thuộc với 47 đảng viên. Trong thời gian qua, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chương trình cụ thể, tạo sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tập thể Đảng ủy đã gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp văn minh nơi công sở; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, Đảng ủy Văn phòng đều ban hành kế hoạch học tập và làm theo Bác với nội dung cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đổi mới lề lối, phong cách làm việc; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; làm việc đúng nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; sâu sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan; phát hiện và chủ động chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.

Nhờ thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nêu gương trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày nên những năm qua, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ quan thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp giúp Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu soạn thảo, biên tập trên 4.150 văn bản; thẩm định trên 2.100 văn bản trình ký đảm bảo chất lượng, không phải đính chính; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt chức năng quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; quản trị hệ thống mạng nội bộ và các cơ sở dữ liệu, đảm bảo hệ thống mạng diện rộng của Đảng luôn thông suốt, trao đổi thông tin kịp thời; phục vụ chu đáo trên 270 cuộc họp, hội nghị và đón tiếp các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại tỉnh. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và chưa phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, trong thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác quản lý đảng viên và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực chất, hiệu quả, chú trọng xây dựng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng, đoàn thể…/.

Hương Dịu