PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giấy phép xây dựng cấp cho công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trạm nạp LPG vào chai và Nhà máy sản xuất bảo dưỡng chai LPG
Ngày 13/7/2022, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh ban hành Giấy phép xây dựng số 01/GPXD-ĐC và Giấy phép xây dựng số 02/GPXD cấp cho Công ty THNN Gas Thanh Bình sử dụng cho các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trạm nạp LPG vào chai và Nhà máy sản xuất bảo dưỡng chai LPG.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Giấy phép số 01/GPXD-ĐC, loại công trình công nghiệp cấp 4, vị trí xây dựng tại lô số 4 theo Bản đồ quy hoạch chia lô, phân ngành KCN Thanh Bình, giai đoạn 1, phê duyệt tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Diện tích lô đất được giao 8.650 m2; diện tích xây dựng 1.197 m2; tầng cao công trình 1 tầng…

Theo Giấy phép số 02/GPXD, loại công trình công nghiệp cấp 4, vị trí xây dựng tại lô số 4 theo Bản đồ quy hoạch chia lô, phân ngành KCN Thanh Bình, giai đoạn 1, phê duyệt tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Diện tích lô đất được giao 8.650 m2; diện tích xây dựng 77,52 m2; tầng cao công trình 1 tầng. Tổng số 2 công trình, trong đó gồm công trình đường dây 35 KV và Trạm biến áp 400KVA-35/0,4KV và công trình Nhà máy nén khí diện tích 75 m2…/.

Hương Lan