PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thu hồi Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể
Do điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh quyết định thu hồi Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể để chủ đầu tư mới có cơ sở triển khai lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ban hành ngày 4/11/2022, UBND tỉnh quyết định thu hồi Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 về việc thành lập Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

UBND tỉnh giao Chủ đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) có trách nhiệm xử lý phần việc đã thực hiện liên quan đến Cụm công nghiệp Chu Hương theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Hương Lan