PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14
Ngày 5/12, các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị

Nhiều nội dung được tập trung thảo luận

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong thời gian một ngày. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác năm 2023. Cho ý kiến đối với Nghị quyết nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024; dự toán ngân sách năm 2024, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2024 - 2026; Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các nội dung Hội nghị. Trong đó, đối với báo cáo công tác năm 2023, các đại biểu nghiên cứu, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; chỉ ra những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan với quan điểm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, toàn diện, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; trên cơ sở đó xem xét, quyết nghị chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2024.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024, dự toán ngân sách năm 2024 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2024 - 2026, trong quá trình nghiên cứu, thảo luận các đại biểu cần bám sát chủ trương, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; tình hình thực hiện năm 2023 và những chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Kết luận Hội nghị Trung ương 8... để xem xét, quyết nghị vào cuối Hội nghị, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương, đáp ứng nguồn lực để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; làm cơ sở để UBND tỉnh hoàn thiện, trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Đối với 4 nghị quyết sơ kết 3 năm thực hiện, các đại biểu nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, khách quan, đóng góp ý kiến cụ thể, sát hợp với tình hình, làm cơ sở thống nhất ban hành kết luận của Hội nghị để tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2024 về cơ bản đã xác định những nội dung, đối tượng, thời gian tổ chức thực hiện các công việc chính trong năm. Từ thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị và căn cứ vào thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Quy chế làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những nôi dung, những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết mà chưa được đề cập trong dự thảo để đưa vào Chương trình làm việc năm 2024.

Dự kiến 20/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ triển khai kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các Chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công năm 2023; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng thực hiện các giải pháp về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến có 20/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt và 5 chỉ tiêu chưa có số liệu để đánh giá.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình giải trình về kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng sản phẩm GRDP năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) dự ước đạt 8.840 tỷ đồng, bằng 99,4% KH. Tổng sản phẩm theo giá hiện hành ước đạt 16.424 tỷ đồng; GRDP bình quân dự ước 51 triệu đồng/người, đạt 102% KH, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2022.

Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến tích cực. Dự ước sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 521kg/người/năm, bằng 104% KH. Tổng đàn vật nuôi cơ bản đạt KH. Toàn tỉnh trồng rừng mới 5.177 ha, bằng 128% KH; sản lượng khai thác gỗ các loại 337.914 m3, đạt 109% KH, tăng 11% so với năm 2022.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP được các cấp, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện. Dự ước hết năm 2023, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tăng 20 sản phẩm.

Khu vực công nghiệp phát triển khá. Giá trị sản xuất ước đạt 1.773 tỷ đồng, bằng 100% KH, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 98%, đạt KH đề ra.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.806 tỷ đồng, đạt 111% KH, tăng 15% so với năm 2022. Du lịch phục hồi và phát triển, toàn tỉnh đón khoảng 900.000 lượt khách trong năm, đạt 117% KH, tăng gấp đôi so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 630 tỷ đồng, bằng 116% KH.

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm. Trong năm, tỉnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách được 10 dự án với tổng vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng; có 110 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.800 tỷ đồng; thành lập mới 65 hợp tác xã.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của tỉnh. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo; cơ sở vật chất ngành Y tế được quan tâm đầu tư, củng cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể dục - thể thao, lễ hội truyền thống được tổ chức phù hợp với tình hình của tỉnh gắn với định hướng phát triển du lịch. Công tác thông tin và truyền thông, bưu chính, viễn thông đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt. Công tác lao động, việc làm được triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 ước đạt 2,4%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện...

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: Tốc độ tăng trưởng đạt 6,33% (kế hoạch 7%); công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công và việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tỷ lệ đạt thấp; tiến độ hoàn thành mục tiêu các xã về đích nông thôn mới chưa đạt yêu cầu; thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 90% chỉ tiêu; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chỉ đạt 72,7%; chỉ tiêu kết nạp Đảng đạt 76,3%...

Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết nghị nhiệm vụ năm 2024 với các mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%; GRDP bình quân đầu người/năm đạt 56 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.010 tỷ đồng; trồng rừng mới từ 3.485 ha trở lên; phát triển mới 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; thành lập mới trên 35 hợp tác xã; phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giảm nghèo so với năm trước giảm 2 - 2,5%; tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 - 5%; chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng từ 1 bậc trở lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng từ 1 bậc trở lên so với năm 2023; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 80% trở lên...

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa - xã hội; 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính về công tác quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được năm 2023 là hết sức quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, bám sát tình hình của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023; trân trọng cảm ơn các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tin tưởng, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023 còn có những mặt hạn chế, yếu kém, có một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đạt thấp. Thời gian còn lại của năm 2023 không nhiều, đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát điều chỉnh các kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Quy hoạch chung của tỉnh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số. Chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến thể chế, quy định của pháp luật, không để tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và giải quyết việc làm. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội, báo chí và người dân quan tâm, phản ánh. Giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trước mắt tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

UBND các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc và quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.../.

Hương Dịu