PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4
Ngày 07/4/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam năm nay bao gồm: Tổ chức “Ngày hội sách” theo từng chủ đề tại các trường học; phát động phong trào đọc sách; tổ chức hội thi vẽ tranh theo sách, các hoạt động ngoại khóa nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách. Ngoài ra, huyện cũng phát động, tổ chức phong trào thu gom, ủng hộ sách hỗ trợ cho các trường học vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các trường học trên địa bàn huyện triển khai cho học sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021...

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tuyên truyền về ngày Sách Việt Nam trên các phương tiện truyền thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường học tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo tính lan tỏa. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của ngày Sách Việt Nam và văn hóa đọc đến Nhân dân trên địa bàn./.

Ngọc Tú