PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư công
Năm 2023, huyện Pác Nặm được giao tổng số 269.353,6 triệu đồng để thực hiện các dự án đầu tư công. Tính đến ngày 23/5, huyện đã giải ngân được 26,3% kế hoạch vốn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhà văn hóa trung tâm huyện Pác Nặm đang gấp rút thi công hoàn thiện các hạng mục
để sớm đưa vào sử dụng

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, ngay từ cuối năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Căn cứ Quyết định giao dự toán năm 2023 của UBND tỉnh, UBND huyện đã hoàn thiện trình HĐND huyện về phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2023. Trên cơ sở danh mục, mức vốn được giao năm 2023 (kể cả nguồn vốn kéo dài), UBND huyện đã sớm ban hành các quyết định giao chi tiết các nguồn vốn cho các chủ đầu tư.

Cùng với đó, UBND huyện đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm công tác đầu tư xây dựng, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm…

Với tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 được giao là 269.353,6 triệu đồng, trong đó chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 134.030,1 triệu đồng, kế hoạch vốn phân bổ năm 2023 là 135.323,5 triệu đồng, tính đến ngày 23/5, huyện Pác Nặm đã giải ngân được 26,3% kế hoạch vốn.

Hiện nay, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt; yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định…/.

Hương Dịu