PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu giải ngân tối thiểu 90% vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Từ đầu năm 2023 đến nay, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai song vẫn chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Vì vậy, Bắc Kạn đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện theo đúng cam kết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo UBND tỉnh đã thành lập 4 đoàn trực tiếp đi kiểm tra tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương, qua đó xem xét, chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các cấp, các ngành cũng tập trung thực hiện công tác tuyên truyền; trên cơ sở hướng dẫn của trung ương kịp thời tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Những cơ quan được giao chủ trì thực hiện dự án, tiểu dự án đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện; thường xuyên cập nhật những vướng mắc, khó khăn để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, áp dụng chính sách…

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện, song đến nay, tiến độ triển khai các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn. Năm 2023, Bắc Kạn được giao tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.106 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 633 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 472 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2023, toàn tỉnh mới giải ngân được 210 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 34% kế hoạch.  Việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện Các chương trình hạn chế. Đến thời điểm này, nhiều danh mục, dự án, tiểu dự án chưa khởi động. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thấp, đơn cử như Tiểu dự án 1 “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” nằm trong Dự án 3 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng nguồn vốn sự nghiệp trên 104 tỷ đồng, đến ngày 14/9 mới giải ngân được 1,33%…

Tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia được tổ chức giữa tháng 9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu quả, bền vững và tiếp tục duy trì, nhân rộng sau khi kết thúc dự án. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo hiệu quả, kịp thời vụ; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, các chủ trì liên kết, các tổ nhóm cộng đồng hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và triển khai các nội dung dự án được duyệt để kịp thời giải ngân nguồn vốn đã phân bổ…

UBND tỉnh cũng vừa có văn bản yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và huy động trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thực chất, hiệu quả, cải thiện đời sống và sinh kế của người dân. Công văn đó nêu rõ, các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao./.

Thu Cúc