PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt (đợt 1)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt (đợt 1).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Sở Xây dựng

Gói thầu Tư vấn lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt

Lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt

Ngân sách nhà nước (kinh phí tài trợ lập quy hoạch đã nộp vào Ngân sách nhà nước)

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý II/2024

Trọn gói

30 ngày

Không  áp dụng

 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch (Sở Xây dựng) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc khi áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền