PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 năm 2024 thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ký ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 năm 2024 thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

 

Ban Điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng và phát bản tin, phóng sự tuyên truyền thông tin Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) năm 2024

Xây dựng các tin, phóng sự về các kết quả, bài học thành công, các tác động của dự án tuyên truyền đến các đối tượng hưởng lợi, các đối tác và các dự án IFAD trong và ngoài nước

 

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu rút gọn

15 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

70 ngày

Không áp dụng

 

Ban Điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền