PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khắc phục hậu quả thiên tai khu vực sạt lở đất tại tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (lần 1)
Ngày 20/6/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ký ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khắc phục hậu quả thiên tai khu vực sạt lở đất tại tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (lần 1).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

Stt

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động
đấu
thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

UBND huyện Chợ Mới

Gói thầu số 05: Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC

Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC

Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 và ngân sách huyện

Tự thực hiện

5 ngày

Quý II năm 2024

 

15 ngày

Không áp dụng

 

2

Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT

Khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT

Chỉ định thầu rút gọn

5 ngày

Quý II năm 2024

Trọn gói

20 ngày

3

Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - DT

Thẩm tra thiết kế BVTC - DT

Chỉ định thầu rút gọn

5 ngày

Quý II năm 2024

Trọn gói

10 ngày

Chủ đầu tư (UBND huyện Chợ Mới) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền