PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 7)
Ngày 14/6/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 7).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian  tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Ban Quản lý Dự án ĐTXD  công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn

Gói thầu số 48:  Tư vấn khảo sát lập BCNCKT điều chỉnh (lần 3)

Tư vấn khảo sát lập BCNCKT điều chỉnh (lần 3)

Ngân sách trung ương  và nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

30 ngày

Quý II năm 2024

Trọn gói

30 ngày

Không đề xuất

 

 

 

2

Gói thầu số 49:  Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát khảo sát lập BCNCKT điều chỉnh (lần 3)

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát khảo sát bước lập BCNCKT điều chỉnh (lần 3)

Chỉ định thầu rút gọn

05 ngày

Quý II năm 2024

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu 50: Tư vấn thẩm tra BCNCKT điều chỉnh (lần 3)

Tư vấn thẩm tra BCNCKT điều chỉnh (lần 3)

Chỉ định thầu rút gọn

05 ngày

Quý III năm 2024

Trọn gói

10 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền