PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào thi đua yêu nước. Qua sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến với những cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, căn cứ nội dung Kế hoạch 458/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến một cách cụ thể, trong đó bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động để xây dựng tiêu chí về mô hình, gương điển hình tiên tiến; tổ chức quán triệt triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động về mục đích, yêu cầu nội dung của công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến dưới nhiều hình thức như qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi sơ kết, tổng kết, các cuộc họp chi bộ, họp thôn, tổ dân phố…

Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết… nhằm kịp thời phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh và chiến đấu, phục vụ chiến đấu, là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao tặng Bằng khen cho cá nhân điển hình tiên tiến tại
Hội nghị tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017 - 2022

Công tác tuyên truyền các nhân tố, điển hình tiên tiến được đặc biệt chú trọng. Cùng với việc lựa chọn, biểu dương, khen thưởng tại các hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hội nghị tổng kết theo chuyên đề, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bắc Kạn (báo in, báo điện tử); tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, trên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, các Bản tin Công tác xây dựng Đảng, Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể; tuyên truyền qua các trang, cổng thông tin điện tử của các ngành, địa phương; qua các trang mạng Zalo, Facebook,...

Sở Nội vụ cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2023, bằng các phóng sự, ký chân dung, bài phản ánh, bản tin…, các cơ quan truyền thông của tỉnh đã đưa hàng trăm câu chuyện, hình ảnh về những mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của các đơn vị, địa phương đến với bạn đọc và khán giả truyền hình. Ngoài những mô hình, gương điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tuyên truyền tại địa phương, hằng năm, Sở đã lựa chọn từ 3 đến 5 mô hình, gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong các ngành, lĩnh vực của địa phương gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để giới thiệu, tuyên truyền. Việc lựa chọn, nhân rộng các điển hình tiên tiến có tính nổi trội, phù hợp với đặc điểm, tính chất, công việc, nhiệm vụ để công nhận đã có tác động tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng, là tấm gương cho các tập thể, cá nhân khác học tập, làm theo, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

Theo Sở Nội vụ, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Thủ trưởng cơ quan đơn vị, địa phương với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến; có các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân được thể hiện, phát huy năng lực, sở trường, được bồi dưỡng, rèn luyện, thực sự trở thành những nhân tố tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng.


Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Hội tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023

Cùng với việc tuyên truyền, biểu dương, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách cũng như huy động từ các nguồn tài trợ hợp pháp để tạo nguồn quỹ động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội, từ đó cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, cũng theo Sở Nội vụ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhất là việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc xây dựng điển hình tiên tiến chủ yếu thông qua các đợt thi đua, khi xét khen thưởng mới “đi tìm điển hình tiên tiến” nên tính bền vững chưa cao. Tác dụng của một số điển hình thi đua còn chưa thực sự rõ nét, tính thuyết phục và sự lan tỏa còn hạn chế. Công tác tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt mặc dù đã được quan tâm nhưng nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền còn cứng nhắc, đơn điệu, chưa phong phú, đa dạng, chưa tạo được sự tương tác tích cực với độc giả, khán, thính giả. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu điển hình để cấp trên biểu dương, khen thưởng ở một số đơn vị còn thụ động, chưa duy trì thường xuyên. Việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có nơi, có lúc chưa được tiến hành kịp thời.

Vì vậy, một trong những biện pháp quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đó là phải tiếp tục tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có các kế hoạch cụ thể về xây dựng, bồi dưỡng và công nhận tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của địa phương, đơn vị; duy trì các phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến thành nền nếp, thường xuyên. Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả việc học tập, làm theo Bác.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến; thường xuyên biểu dương, tôn vinh các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương./

Bích Huệ