PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết tâm thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững
Năm 2023 được xác định là năm trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề ra các giải pháp thiết thực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022, làm tiền đề để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của tỉnh trong những năm tiếp theo và đến năm 2025.

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra (giảm 2,66%), còn 20.281 hộ, chiếm tỷ lệ 24,71%; hộ cận nghèo giảm 0,53% còn 7.385 hộ, chiếm tỷ lệ 9%. Hai huyện nghèo (Pác Nặm và Ngân Sơn) tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,45%, hộ cận nghèo giảm 0,85%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 2,6%, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm 0,47%. 67 xã đặc biệt khó khăn đều thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,87%.

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người dân vùng cao phát triển sản xuất (Ảnh: Người dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn nhận hỗ trợ phân bón cho vụ mới)

Năm 2023, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2% - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 (giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 22,22%, số hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 18.235 hộ, giảm 2.046 hộ); tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4% - 5% trở lên; hoàn thành các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn các huyện nghèo; triển khai tối thiểu 2 dự án giảm nghèo liên kết theo chuỗi giá trị; phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập...

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 được triển khai 7 dự án, với tổng kế hoạch vốn trên 236 tỷ đồng gồm: (1) Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Ngân Sơn, Pác Nặm); (2) Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; (3) Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; (4) Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; (5) Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tay trên địa bàn các huyện nghèo; (6) Truyền thông giảm nghèo về thông tin; (7) Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình.

Hiện nay, các ngành, địa phương đã sẵn sàng tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo với khí thế quyết tâm cao. Bà Nông Thị Diệp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Na Rì cho biết, năm 2023, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu giảm 3,5% tỷ lệ hộ nghèo. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung chuyển đổi cây, con giá trị kinh tế cao, nhân rộng mô hình sinh kế bền vững, thực hiện các dự án sản xuất miến tráng tay, nuôi trâu cái sinh sản, nuôi lợn đen bản địa…; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm. Với giải pháp đưa ra là chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân lựa chọn cây chủ lực, sản xuất sản phẩm thành hàng hóa, căn cứ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế như lồng ghép sử dụng các nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng hành cùng người dân sản xuất, mở rộng thị trường, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Đối với huyện Ngân Sơn, huyện chủ động thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững ngay từ đầu năm. Trong đó xác định tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiếm tra, giám sát, đôn đốc nhằm bảo đảm triển khai đúng tiến độ đề ra, nhất là tiến độ giải ngân vốn; tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung trọng tâm như hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; gắn quy hoạch với sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo ra giá trị sản phẩm cho người dân.

Giảm nghèo là một bài toán khó, nhất là giảm nghèo đa chiều. Vì vậy, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và ý thức vươn lên của chính bản thân người nghèo. Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo của tỉnh năm 2023 sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển./.

Thu Trang