PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài chính trả lời kiến nghị về cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động của Đảng bộ xã
Ngày 28/11/2023, Sở Tài chính có Công văn số 2727/STC-QLNS trả lời cử tri Nguyễn Thị Ngát, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn về ý kiến: “Hằng năm, kinh phí phân bổ cho hoạt động của Đảng bộ xã thấp (45 triệu đồng/năm) nên việc tổ chức các hoạt động của Đảng bộ xã gặp nhiều khó khăn; các chế độ chi hoạt động công tác đảng theo quy định tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư không thực hiện được. Đề nghị cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động của Đảng bộ xã”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, nội dung Sở Tài chính trả lời cử tri như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư, nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng gồm:

“- Đảng phí được trích giữ lại.

- Thu khác của tổ chức đảng.

- Ngân sách nhà nước cấp (chênh lệch giữa dự toán được phê duyệt và đảng phí được trích giữ lại, thu khác của tổ chức đảng)”.

Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư như sau:

“a) Lập và giao dự toán: Hằng năm, căn cứ vào chế độ chi theo Quy định này, cấp uỷ đảng xã, phường, thị trấn lập dự toán chi hoạt động công tác đảng của cấp mình và chi hỗ trợ đại hội và hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới [đối với địa bàn khu vực III, khu vực II (nếu có) theo quy định của Chính phủ] gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp chung vào dự toán thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn”.

Trên cơ sở các nội dung chi, nguồn kinh phí theo quy định, tổ chức đảng lập dự toán chi tiết và xác định kinh phí hoạt động công tác đảng còn thiếu, đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách cấp xã. Trường hợp ngân sách cấp xã khó khăn, không bố trí được kinh phí để đảm bảo hoạt động thì UBND xã đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ kinh phí trong khả năng cân đối ngân sách cấp huyện.

Bên cạnh đó, đối với tỉnh Bắc Kạn là tỉnh miền núi, còn nhiều khó khăn, thu ngân sách đang đạt ở mức thấp nhất cả nước, trên 90% tổng chi ngân sách địa phương là do Trung ương hỗ trợ, với nguồn ngân sách hạn hẹp nên chưa đáp ứng được hết theo nhu cầu của các đơn vị, địa phương, trong đó có hoạt động của Đảng bộ xã./.

DT