PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép
Công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn tháng 4/2023

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, tháng 7/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường trên địa bàn tỉnh. Tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Chỉ thị số 10-CT/TU); thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Tại Chỉ thị số 10-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản; gắn nhiệm vụ với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý hoạt động khoáng sản, lâm sản theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, việc thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép. Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về khoáng sản, lâm sản được các cấp, các ngành quan tâm và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, nhận thức của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khoáng sản; quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số địa phương. Quy trình khai thác đất đắp xây dựng công trình, đất làm nguyên liệu tại một số cơ sở sản xuất chưa được đảm bảo quy định. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế; một số hộ dân chưa đề cao trách nhiệm quản lý, sử dụng đất, rừng trên diện tích được giao...

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; lãnh đạo, chỉ đạo ngành, lĩnh vực phụ trách gắn với công tác quản lý khoáng sản, lâm sản trên địa bàn. Tích cực, chủ động nắm tình tình và tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền, lĩnh vực; đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp cụ thể trong phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quản lý khoáng sản, lâm sản.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lâm sản, khoáng sản trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý trước, trong và sau khi cấp phép khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp nhất là trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn hoặc xem xét xử lý khi có vụ việc xảy ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cấp có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, đảm bảo quyết định xử phạt có hiệu lực được thi hành nghiêm, triệt để.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU cũng yêu cầu Đảng ủy Công an, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng vi phạm về lĩnh vực lâm sản, khoáng sản theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn./.

Hương Dịu