PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, trong thời gian qua, công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt một số kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến nay, các dự án đầu tư vào tỉnh ngày càng tăng; công tác hỗ trợ đầu tư bước đầu được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm đưa dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu hút, hỗ trợ đầu tư dự án ngoài ngân sách còn một số hạn chế nhất định. Công tác lập quy hoạch, kêu gọi tài trợ quy hoạch còn chậm; chưa tạo được mặt bằng, quỹ đất sạch để thu hút dự án đầu tư, nhất là các dự án phát triển du lịch, thương mại, đô thị và công nghiệp. Công tác phối hợp, hỗ trợ thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư chưa được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức, nhất là việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Một số dự án lớn đã được chấp thuận đầu tư nhưng tiến độ thực hiện chậm, hoạt động không hiệu quả, dừng sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tại Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

(1) Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; lấy kết quả chỉ đạo thực hiện làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hằng năm.

(2) Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện các quy hoạch theo thẩm quyền bảo đảm đồng bộ, tạo không gian, quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho nhà đầu tư.

Đổi mới tư duy và phương thức xúc tiến đầu tư. Duy trì các kênh đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực đến các nhà đầu tư mới. Kiên quyết xử lý đối với những dự án chậm tiến độ, tái cấu trúc các dự án dừng sản xuất sớm hoạt động trở lại.

Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng, hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp để tăng tính kết nối phục vụ thu hút dự án đầu tư.

(3) Các huyện ủy, thành ủy:

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngay từ bước đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư.

Rà soát và công bố danh mục đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý; tiếp nhận và tổ chức lập quy hoạch bằng kinh phí tài trợ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 7/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao:

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện Chỉ thị.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Hương Dịu