PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thực hiện các giải pháp về cải cách chính sách tiền lương
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải giải pháp. Qua đó, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
đến giải quyết TTHC

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh gồm 412 vị trí; danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh gồm 55 vị trí.

Đối với khối chính quyền, năm 2015, tỉnh Bắc Kạn đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, trong đó phê duyệt danh mục 310 vị trí việc làm và ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm. Năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong 29/29 cơ quan, tổ chức hành chính; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm 429/429 đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn.

Thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương (CCCSTL) theo tinh thần Nghị quyết 27, hằng năm, tỉnh dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương cho CCCSTL. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm hằng năm để bổ sung nguồn CCTL; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ) bảo đảm nguồn thực hiện CCCSTL.

Thực hiện Nghị quyết số 27, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính; đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp tổ chức bộ máy…. đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hệ thống thể chế từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thủ tục hành chính (TTHC) được kiểm soát chặt chẽ trước khi ban hành và thường xuyên rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, góp phần công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được sắp xếp tinh gọn. Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh giảm được 24 phòng, ban; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Đảng, đoàn thể giảm 1 đơn vị; kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện.

So với năm 2017, các cơ quan hành chính cấp tỉnh hiện nay giảm 1 đơn vị; cơ cấu tổ chức bên trong của các tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh giảm 86 phòng; số lượng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện giảm 16 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giảm 107 đơn vị, cấp huyện giảm 63 đơn vị. Giai đoạn 2017 - 2023, tỉnh thực hiện sắp xếp giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã từ 122 xuống còn 108 xã, phường, thị trấn; sắp xếp đối với 246 thôn, tổ, tiểu khu trên địa bàn toàn tỉnh, giảm 129 đơn vị (từ 1.421 xuống còn 1.292 thôn, tổ dân phố).

Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã tinh giản biên chế được 672 trường hợp; trong đó khối Đảng, đoàn thể 328 trường hợp và khối chính quyền 344 trường hợp.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đã được phê duyệt, ban hành; cơ cấu hợp lý, tỷ lệ lãnh đạo trên tổng số công chức, viên chức, quy định cụ thể tối thiểu từ 5 biên chế/phòng, ban trở lên, phòng có từ 5 - 10 biên chế được bố trí 2 lãnh đạo; phòng trên 10 biên chế được bố trí 3 lãnh đạo. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tăng lên so với trước.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của CCCSTL theo tinh thần Nghị quyết số 27; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm phù hợp để đảm bảo cho việc thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27./.

Hương Dịu