PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn đẩy mạnh truyền thông về quyền con người
Truyền thông về quyền con người là một nội dung quan trọng được tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai trên cả 3 nội dung chính là phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền con người; tuyên truyền về các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, tháng 12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kế hoạch có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các sở, ngành, địa phương của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm quyền con người.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người ở nước ta; về những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên một số vấn đề đang được dư luận trong nước, quốc tế quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Thông báo số 46-TB/TW ngày 6/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nhân quyền; việc thực thi các Công ước của Liên hợp quốc về quyền con người… Ngoài ra, các ngành chức năng đã thực hiện tốt việc kiểm soát thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hoạt động truyền thông về nhân quyền được lồng ghép trong các cuộc Liên hoan đưa thông tin về cơ sở 

Bên cạnh tuyên truyền trên hệ thống báo chí địa phương và trung ương hoạt động trên địa bàn, tỉnh chú trọng khai thác hiệu quả thế mạnh của truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội; hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có Đài Truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, cung cấp thông tin minh bạch đến người dân trong nước và quốc tế về các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Nhà nước ta.

Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên phối hợp cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại, công tác Nhân quyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn. Từ đó, các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến thông tin đối ngoại, công tác Nhân quyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh, vùng đất, văn hóa, lịch sử địa phương, kết quả đạt được trong công tác Nhân quyền, giúp người dân hiểu rõ hơn những thành tựu về công tác Nhân quyền của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Trong năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện 4 lượt cung cấp các thông tin về việc triển khai thực hiện công tác Nhân quyền trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan báo chí của địa phương. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Nhân quyền và bảo đảm an ninh mạng tại 16 xã trên địa bàn các huyện, thành phố; biên soạn, xuất bản 20.000 tờ gấp tuyên truyền về thành tựu bảo đảm Nhân quyền và phòng, chống các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để cấp phát cho các đơn vị, địa phương sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ xanh thông tin tích cực tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Các cơ quan chức năng đã xây dựng 2 trang fanpage trên mạng xã hội và 1 trang blog để phục vụ công tác; trong năm 2023 đã xây dựng, đăng tải 218 tin, bài viết, 11 phóng sự, chia sẻ hơn 2.000 lượt thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội của Công an tỉnh quản trị, đồng thời tuyên truyền về các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước; xây dựng, đăng tải hơn 2.000 tin bài trên các lĩnh vực truyền hình, phát thanh, trang thông tin điện tử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục chuyên biệt mang tính định kỳ để thông tin, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng về công tác thúc đẩy, đấu tranh bảo vệ Nhân quyền. Nhiều tin bài đăng tải trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có sức lan tỏa đến nhiều độc giả và người xem truyền hình tại địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các Hội nghị tập huấn, triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 14 xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại 71 điểm với 2.805 lượt người tham dự, trong đó có 18 điểm với 854 lượt người tham dự là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; biên soạn in ấn 24.600 tờ gấp về “Quyền kết hôn” và “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”; 24.500 tờ gấp “7 phương thức khai thác sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú”; 1.500 cuốn sổ tay “Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số”… để cấp phát cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương, công tác thông tin, tuyên truyền về Nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai sâu rộng, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, qua đó giúp lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, thành tựu bảo đảm quyền con người, đồng thời cảnh giác trước các thông tin sai lệch.

Công tác Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, đòi hỏi nguồn nhân lực làm công tác tham mưu nội dung này cần có kiến thức, kinh nghiệm, do vậy thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác Nhân quyền, thông tin đối ngoại cũng như đội ngũ giám định viên lĩnh vực thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Nhân quyền./.

Thu Trang