PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm y tế
Để triển khai thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đưa chính sách về BHYT đến với người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em tại Bệnh viện huyện Chợ Đồn

Để chỉ đạo triển khai thực hiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết về nhiệm vụ hằng năm của Tỉnh ủy đều có chỉ tiêu về BHYT toàn dân để thực hiện trong toàn tỉnh. Căn cứ nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT cho các huyện, thành phố thực hiện. Trên cơ sở đó, các địa phương khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn đã xác định chỉ tiêu dân số tham gia BHYT, dành nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là chính, kết hợp với huy động thêm các nguồn ngân sách khác để mua thẻ BHYT cho người nghèo, người được hưởng các chính sách xã hội và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.

Từ năm 2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, tiểu khu trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định về chính sách BHYT.

Để phù hợp với các quy định hiện hành, ngày 28/3/2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ BHYT theo quy định; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT do cá nhân tự đóng theo quy định.

Để chính sách về BHYT đến với người dân, ngành Bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp; đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, góp phần khắc phục tình trạng không tham gia hoặc nợ đóng BHXH, BHYT kéo dài của các doanh nghiệp, hạn chế, ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT.

Cùng với đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình thanh toán khám chữa bệnh BHYT để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. Từ năm 2017, ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế đã đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu BHYT với cơ sở dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH đạt gần 100% số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, 100% người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT.

Các huyện, thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ người dân.

Trong tháng 5 này, ngành Bảo hiểm xã hội triển khai Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với chủ đề “ Bảo hiểm xã hội - an tâm cho mọi gia đình” với nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Cũng như mọi năm, các cán bộ bảo hiểm xã hội tích cực tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân tại các khu dân cư, hộ kinh doanh, khu chợ,... nhờ đó, số người được vận động đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và BHYT hộ gia đình, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT được tỉnh giao. Theo thống kê, số người tham gia BHYT tăng dần qua các năm, trong đó năm 2019 là 308.918 người; năm 2021 là 311.319 người; năm 2023 là 316.513 người, đạt 97% dân số.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh duy trì, phát triển người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 97% dân số theo chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 28/4/2022. Để triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, Bắc Kạn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với việc phát triển BHYT; quán triệt và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT, nhất là các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, Luật BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT… Duy trì việc đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT và chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; bố trí ngân sách nhà nước và huy động thêm các nguồn ngân sách khác để mua thẻ BHYT cho người nghèo và người được hưởng các chính sách xã hội, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.

Các đơn vị, địa phương chú trọng đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung thông tin, tuyên truyền vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ, quyền lợi của mọi người dân trong tham gia BHYT; biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện BHYT… tới các đội tượng nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, các chủ sử dụng lao động… để người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc các chính sách BHYT…/.

Hương Lan