PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tích cực thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân Chợ Mới tích cực trồng rừng, bảo vệ môi trường để thực hiện mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN cũng như các mục tiêu hướng về cộng đồng.

Theo đó, Bắc Kạn đã tích cực triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người dân.

Các hoạt động xây dựng cộng đồng tiến bộ, hòa nhập, bình đẳng được quan tâm. Bắc Kạn đã triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, người có công với cách mạng và đối tượng xã hội theo quy định. Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin và gia đình; đẩy mạnh việc tiếp cận của người dân về vấn đề bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các chính sách về an sinh xã hội. Xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, hiệu quả về chương trình việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ, đúng quy định.

Cùng với đó, Bắc Kạn xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân, huy động nguồn lực và thu hút đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo, không để tình trạng do nghèo khó mà thất học; tập trung hoàn thành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Bắc Kạn cũng triển khai các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho người dân, hướng đến một cộng đồng tự lực, tự cường. Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến.

Các hoạt động về văn hóa, tinh thần, nâng cao thể lực cho người dân cũng được chú trọng triển khai, mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập.

Tỉnh cũng tổ chức các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; đồng thời xử lý nghiêm đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên của tỉnh; đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, xử lý rác thải, nguồn xả thải từ các doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh, trong sạch cho người dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải, xả thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

Song song với đó là triển khai thực hiện các hoạt động hướng người dân vào ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Phối hợp vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân nước ngoài, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó ưu tiên tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển; ưu tiên, đầu tư hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nét văn hóa truyền thống của địa phương, tạo nên nét đa dạng của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng các nước ASEAN.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực của con người, các cấp chính quyền trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra.../.

Hương Lan