PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
Sáng 26/4, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW). Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW phù hợp với tình hình địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Việc xây dựng văn hóa, con người đang trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và từng bước có sự gắn kết với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Môi trường văn hóa có thay đổi, chuyển biến rõ rệt; văn hóa trong hệ thống chính trị, từng thôn, xóm, cơ quan, đơn vị... và mỗi gia đình ngày càng được nâng cao. Các chuẩn mực, giá trị văn hóa, tri thức con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng được hoàn thiện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng và đạt những kết quả quan trọng với chất lượng ngày càng nâng lên. Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình, cơ quan, trường học, làng, tổ dân phố văn hóa năm sau cao hơn năm trước đã tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Các hoạt động văn hóa hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa được tăng cường; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh đã được thu hẹp dần.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành.

Hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, tiếp tục thu được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào xây dựng văn hóa, con người; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng theo quy định và đáp ứng được nhu cầu tham gia, hưởng thụ văn hóa Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự bám sát các mục tiêu của Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; việc kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa thường xuyên; một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về phát huy truyền thống gia đình trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; một số thiết chế văn hóa trọng điểm cấp tỉnh chưa được đầu tư thỏa đáng; một số di tích được xếp hạng đã và đang có nguy cơ xuống cấp; lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm có chất lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc...

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chiến lược, kế hoạch, chương trình về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Kạn, trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…/.

Hương Dịu