PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới
Nhằm tạo sự chủ động, có tầm chiến lược trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân cấp cho Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ của đơn vị. Trong đó lưu ý, trước khi xem xét, phê duyệt hoặc đề xuất phê duyệt quy hoạch cán bộ phải tiến hành rà soát, thẩm định kỹ, đánh giá và có kết luận rõ về tiêu chuẩn, điều kiện; phẩm chất, năng lực và uy tín của cán bộ. Kiên quyết đưa ra, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch hoặc chưa xem xét, đề xuất đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn.

Về quy trình rà soát, bổ sung, thực hiện theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn bổ sung quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 01 lần trong quý I, sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ năm 2020 theo quy định.

Các đồng chí được đưa vào quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nói chung phải đủ tuổi công tác hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ (05 năm). Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định về tuổi nghỉ hưu tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ để tính tuổi quy hoạch theo quy định.

Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng nhằm chuẩn bị từ xa, tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh./.

Hương Lan