PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 - 2025
Để thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình gắn liền với hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và phù hợp định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bắc Kạn định hướng xúc tiến đầu tư có chọn lọc, ưu tiên phát triển các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ.

Tại Quyết định nêu rõ mục tiêu: Thu hút đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 (73,5 ha), mở rộng thêm theo quy hoạch (51 ha), thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2 (80 ha) để tạo mặt bằng sạch, trong đó quan tâm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư. Tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ cho từng khu công nghiệp. Thu hút dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 20 dự án, vốn đăng ký đạt trên 2.150 tỷ đồng./.

Hương Lan