PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai (khóa XII)
Ngày 07/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ hai đánh giá kết quả năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tất cả các hoạt động, lĩnh vực. Tuy nhiên, các cấp, các ngành đã quyết tâm, nỗ lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, có 28/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các cây trồng đặc sản có giá trị kinh tế; các sản phẩm OCOP tiếp tục được quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm; sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì. Đời sống của Nhân dân, đặc biệt là người nghèo, những người bị ảnh hưởng của dịch covid-19 được các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định của Trung ương.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm vẫn còn một số hạn chế, còn 5/33 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch. Giải ngân một số nguồn vốn đầu tư đạt thấp, chưa thực hiện đúng cam kết. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ. Việc khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái pháp luật tiềm ẩn những diễn biến phức tạp…

Hội nghị đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 với 36 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá so sánh năm 2010 đạt 5,8%; GRDP bình quân đạt 43 triệu đồng/người; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ 732 tỷ đồng; bình quân lương thực đầu người đạt 550 kg; trồng 3.570 ha rừng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 72,9%; thành lập mới 30 hợp tác xã; phấn đấu có thêm 06 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5%, riêng huyện nghèo, huyện 30a giảm 3,5 - 4%...

Cùng với việc thảo luận, thông qua báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị đã thảo luận và thông qua các dự thảo: Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị nhất trí với nội dung các dự thảo: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021.

Hội nghị đã được quán triệt Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thực hiện công tác cán bộ, Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, quy chế, chương trình được thông qua tại Hội nghị lần này nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vào cuộc sống và từng bước đạt được hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của tỉnh những năm tiếp theo. Trước hết là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, trong đó, đặc biệt chú ý công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng; công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoáng sản... Làm tốt công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, nhất là dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sớm định hướng các hoạt động ở cơ sở, nhất là dịp đón năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, nhất là an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng năm 2020 theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của ngành mình, đơn vị mình với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Đảng bộ, Nhân dân, cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban xây dựng đảng Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương cụ thể hoá nội dung nghị quyết, nghiêm túc tổ chức thực hiện. Đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với tinh thần “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 100”./.

Hương Dịu