PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ bảy (khóa XII)
Sáng 30/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để thực hiện công tác cán bộ và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ bảy (khóa XII)

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ và thông qua các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo kết quả xử lý vướng mắc theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh và nghe báo cáo về tình hình thực hiện một số dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020…/.

Hương Dịu