PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khối dân vận cơ sở ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Sau một năm triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025” (Đề án 06), chất lượng hoạt động của Khối dân vận cơ sở từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận giai đoạn mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, thời gian qua, Khối dân vận cơ sở xã luôn quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia cùng cấp ủy xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch, lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận và thực hiện một số nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong năm qua, Khối dân vận cơ sở xã Nhạn Môn đã tổ chức được 96 lượt tuyên truyền tại các thôn với 2.878 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông Nông Văn Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận cơ sở xã Nhạn Môn cho biết, địa phương luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Khối dân vận cơ sở; tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác dân vận của Khối được tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí cán bộ công chức có kiến thức, kỹ năng tham gia thành viên Khối.

Thời gian qua, Khối dân vận cơ sở chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời báo cáo và tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp quan tâm giải quyết những vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong năm 2023, Khối tham gia hòa giải được 7 vụ; trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người từ cơ sở.

Khối dân vận cơ sở xã Nhạn Môn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tham mưu, đóng góp ý kiến tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở tham mưu, lấy ý kiến đóng ý kiến vào dự thảo các chương trình, dự án; tham gia giám sát và phản biện xã hội; hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Công tác tuyên truyền của Khối dân vận cơ sở Nhạn Môn thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức nhằm phát huy vai trò của các thành viên Khối. Trong năm 2023, xã có 5 mô hình “Dân vận khéo” được cấp huyện công nhận, có 1 mô hình được UBND huyện biểu dương, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2023. Các mô hình, điển hình hiệu quả đã làm thay đổi nhận thức, hành động của các tầng lớp Nhân dân, tham gia có hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, Nhân dân trong xã đã đóng góp số tiền hơn 514 triệu đồng, 2.573 công lao động sửa chữa và làm mới 22.2km đường giao thông nông thôn, tu sửa nạo vét được 12.450 km kênh mương nội đồng...

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, năm 2023, cơ bản các chỉ tiêu của cả đảng bộ xã đạt kế hoạch: Công tác trồng rừng đạt 612%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 110%; công tác tuyển quân, công tác phát triển đảng đạt 100%; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được mở rộng và bê tông hóa, nhiều nhà họp thôn đã được xây dựng khang trang… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ gia đình tham gia các dự án phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như mô hình vỗ béo trâu, bò; chăn nuôi lợn, dê; trồng rừng; trồng cây dược liệu...

Nhân dân xã Nhạn Môn tích cực thực hiện các nội dung, phần việc nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới
(Ảnh: Cổng chào thôn Vi Lạp do Nhân dân chung sức xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới cho thôn bản)

Xuất phát từ thực trạng công tác dân vận nói chung và hoạt động của Khối dân vận cơ sở những năm qua còn nhiều hạn chế, trước yêu cầu đổi mới công tác dân vận của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 3/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU. Đề án được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của Khối dân vận cơ sở; củng cố tổ chức, bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối, đảm bảo mọi hoạt động của Khối và mỗi thành viên được đánh giá theo tiêu chí cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo bà Hoàng Thị Lan - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đề án 06-ĐA/TU được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện, qua đó, chất lượng hoạt động của Khối dân vận cơ sở từng bước được nâng lên; công tác phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận từng bước được cụ thể, rõ nét hơn; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các Chương trình mục tiêu quốc gia … được Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án còn một số hạn chế như tại một số địa phương, việc triển khai thực hiện còn lúng túng; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở chưa thường xuyên…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối dân vận cơ sở, trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 06-ĐA/TU gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Khối dân vận cơ sở theo mục tiêu của Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của Khối dân vận cơ sở…/.

Hương Dịu