PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, trong những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, vì vậy thành phố đã phát huy tối đa quyền làm chủ, sự chủ động của người dân. Địa phương kiên trì phát triển mạnh kinh tế nông thôn, lấy sản xuất làm cốt lõi, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Nông nghiệp hữu cơ được chú trọng phát triển, tạo sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc, gắn mã vạch. Thành phố cũng tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, coi trọng vai trò doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và liên kết sản xuất. Từ đó, phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


Người dân chuẩn bị cơ sở vật chất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới
tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Hằng năm, UBND thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện nông thôn mới, đảm bảo các hoạt động được chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi sát sao. Qua kiểm tra, giám sát, UBND thành phố nắm được tình hình, những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân và các xã, từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng địa phương. Với phương châm “Nhân dân thực sự là chủ” trong xây dựng nông thôn mới, vì vậy, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền ngày càng được củng cố vững chắc.

Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức đến hành động của người dân tham gia thực hiện Chương trình. Trong 10 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động với tổng số 480 cuộc họp dân, với khoảng 16.000 lượt người tham dự. Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, tạo sức lan tỏa và xây dựng được ý thức, vai trò chủ thể của người dân, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn lực thành phố đã huy động thực hiện Chương trình nông thôn mới đạt 73.553 triệu đồng, trong đó bao gồm ngân sách trung ương, địa phương, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác. Riêng vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt trên 7.026 triệu đồng. Đây là một nguồn lực lớn để thành phố xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn.

Dự thảo báo cáo cũng đã đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí xã nông thôn mới của thành phố. Đến nay, 19/19 tiêu chí của xã Nông Thượng và Dương Quang đều đạt theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, dự thảo báo cáo thẩm tra kết luận: Hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoàn thành đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục và được Đoàn thẩm tra của tỉnh tiến hành thẩm tra, đánh giá theo quy định. Thành phố Bắc Kạn có 100% số xã (02/02 xã là Dương Quang, Nông Thượng) đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Thành phố Bắc Kạn không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Thời gian tham gia đóng góp ý kiến kết thúc trong ngày 24/12/2020.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố đối với việc đề nghị công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Báo cáo kết quả trước ngày 28/12/2020.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; điện thoại 02093.812.799. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: vpxdntm@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/pages/van-ban-du-thao-41.aspx./.

Hương Lan