PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 16 từ 15/04/2024 đến 21/04/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các Phó chủ tịch08:00Dự kỳ họp 18, HĐND tỉnh khóa XHội trường tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng14:00Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình MTQG tại huyện Pác NặmHuyện Pác Nặm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00họp TT Tỉnh ủyTỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)