PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 15 từ 08/04/2024 đến 14/04/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các Phó chủ tịch07:30Họp BCH đảng bộ tỉnhTỉnh ủy
Chủ tịch và các Phó chủ tịch14:00Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnhNhà khách tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)