PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 51 từ 13/12/2021 đến 19/12/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)